Johan Svanbom


JOHAN SVANBOM

keramik


SOCKERBRUKET 33

414 51 GÖTEBORG

0733 - 16 07 75

johansvanbom@hotmail.com